Polityka prywatności

Polityka prywatności www.jkg-transport.eu

Dbając o ochronę prywatności naszych klientów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, którego jednym z celów jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”) na najwyższym poziomie i zgodnie z zasadą przejrzystości. W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach osób, których dane przetwarzamy w związku z nasza działalnością.

§ 1

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest JKG Transport – Spedition Sp. z o.o. Janowo 2A, 86 – 070 Dąbrowa Chełmińska. Kontakt z Administratorem:

 • Elektronicznie na adres e-mail: biuro@jkg-transport.eu;

 • Listownie na adres: JKG Transport – Spedition Sp. z o.o. Janowo 2A, 86-070 Dąbrowa Chełmińska;

 • Telefonicznie: 883 977 777 (od pon. Do pt. w godz. 9:00-20:00, sob. 9:00-15:00).

§ 2

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. Przygotowania oferty dotyczącej usług transportowych i pilotażowych JKG Transport – Spedition, sporządzania wycen oraz odpowiedzi na składane zapytania odnoście naszych usług. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy(RODO art. 6 ust. 1 lit. B)

 2. Zawarcia i realizacji umowy. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (RODO art. 6 ust. lit. B)

 3. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (RODO art. 6 ust. 1 lit. C)

 4. Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami (RODO art. 6 ust. 1 lit F)

 5. Prawidłowej realizacji zlecenia/ usługi. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na weryfikacji wiarygodności kontrahenta- zleceniodawcy lub przewoźnika. (RODO art. 6 ust. 1 lit. F)

 6. Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prezentowaniu działalności swojej organizacji za pośrednictwem stron www oraz portali społecznościowych. (RODO art. 6 ust 1 lit.F)

§3

Kategorie danych jakie zbieramy w trakcie realizacji usług

W trakcie realizacji zlecenia/usługi transportowej będziemy przetwarzać następujące dane:

Dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, adres e-mail, nr telefonu, nr dowodu osobistego, numer prawo jazdy, numer paszportu numer rejestracyjny pojazdu, adres doręczenia.

Powyższe dane wyczerpują maksymalny zakres danych jakie możemy przetwarzać. Jednak przywiązujemy uwagę, w myśl zasady minimalizacji danych, aby w związku z realizacją zlecenia transportowego przetwarzać tylko takie dane osobowe jakie są nam faktycznie niezbędne do realizacji celu usługi.

§4

Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

W celu dotarcia do jak najszerszego grona klientów i prezentacji naszej działalności oraz utrzymania z Państwem relacji prowadzimy profile społecznościowe, na których umieszczamy aktualne informacje o naszych realizacjach. Poprzez polubienie naszego fanpage oraz komentowanie lub/i udostępnianie naszych postów poznamy Państwa nick/imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i inne informacje zawarte na Państwa profilu społecznościowym oraz informacje zawarte w prywatnych wiadomościach kierowanych do nas. Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych, którzy działają na podstawie własnych regulaminów i polityk. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.jkg-transport.eu. W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

 

§5

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przetwarzamy na czas trwania umowy, a po jej zakończeniu w związku z wystawieniem faktury VAT przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;

 2. Dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy lub pocztę email – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji;

 3. Dane przetwarzane w związku z obroną przed roszczeniami będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać z zawartej umowy;

e) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody tj. wizerunki osób fizycznych wykorzystywane w celach marketingowych przetwarzamy do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Wycofania zgody można dokonać poprzez kontakt na adres e-mail: biuro@jkg-transport.eu w dowolnym momencie.

§6

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. Przewoźnicy, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji usług;

 2. Podwykonawcy, którzy obsługują i utrzymują systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez nas;

 3. Agencje celne;

 4. Podmioty wydające pozwolenie na transport nadgabarytowy;

 5. Podmioty pilotujące nadgabarytowy transport;

 6. Podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora;

 7. Podmioty współpracujące w trakcie realizacji zamówionej usługi/transportu.

Z partnerami, z którymi współpracujemy i w związku z tym musimy udostępnić im dane osobowe w celu realizacji zamówienia/transportu posiadamy podpisane stosowne umowy chroniące państwa prywatność i dane osobowe.

W przypadku gdy złożone zamówienie wiąże się z koniecznością realizacją usługi do lub przez państwo trzecie to Państwa dane osobowe zostaną przekazane do tego Państwa w celu realizacji zleconej usługi transportowej/pilotażu z uwagi na możliwość zastosowania wyjątków wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (art. 49 ust 1 lit. B-e RODO) to jest:

 • Przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą;

 • Przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną;

 • Przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego

 • Przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

§7

Informacja o odnośnikach do innych stron www

Na naszej stronie mogą Państwo znaleźć odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich zawartość oraz zasady ochrony danych osobowych i prywatności, dlatego zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i regulaminem umieszczonymi na innych stronach www, na które może przekierowywać nasza strona.

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do:

 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię danych.

 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe

 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

 3. Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 4. Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem

 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 6. Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;

 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;

 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 • Wycofania wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie (bez podawania przyczyny i powoływania się na przepisy prawa). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie nam wiadomości na adres e-mail: biuro@jkg-transport.eu

 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-192 Warszawa

www.uodo.gov.pl

§ 9

Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że:

 • Z uwagi na szerokie pole naszego działania w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych kierujemy się wytycznymi z rodziny norm międzynarodowych ISO 27000;

 • Maksymalnie minimalizujemy zakres danych osobowych przez nas zbieranych;

 • Zbierane przez nas dane są zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 • Przetwarzane zgodnie z prawem;

 • Powierzanie przez nas danych osobowych podmiotom przetwarzającym odbywa się w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 • regularnie testujemy i mierzymy wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

§ 10

Informacja o konieczności podaniu danych osobowych

Poddanie danych osobowych przy realizacji zlecenia jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z naszych usług. Dane są niezbędne do prawidłowej realizacji usługi oraz udokumentowania transakcji i weryfikacji wiarygodności usługobiorcy.

§11

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator strony www.jkg-transport.eu nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić, i robi Google.

Nasza strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii. Pliki te są zapisywane w pamięci lokalnej urządzenia w celu umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony. Pliki cookie nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń, ani nie przechowują poufnych informacji na Państwa temat.

Użytkownicy strony www.jkg-transport.pl mają możliwość selektywnego wyboru plików cookies, które zostaną załadowane do ich urządzeń końcowych z podziałem na kategorie. Klikając na opis danej kategorii plików cookie użytkownik może wyświetlić jakie dokładnie narzędzia z tej kategorii używane są przez naszą stronę oraz zapoznać się z ich szczegółową funkcją, dostawcą i czasem przechowywania na urządzeniu użytkownika. Sugerujemy także zapoznanie się z polityką prywatności Google i Youtube, czyli dostawców plików cookie i podobnych technologii.

Administrator strony www.jkg-transport.eu korzysta z narzędzi Gogle Analytics, Google AdWords i GoogleAdsense, których dostawcą i jednocześnie odbiorcą danych w nich przetwarzanych jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • Google Analytics- narzędzia analityczne Google Analytics, zbierają informacje na temat odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Dane te mogą być wykorzystywane do analityki ale nie są wykorzystywane do działań marketingowych.

 • Google AdWords- narzędzia remarketingowe Google AdWords wykorzystują pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze Administratora z narzędzi Google AdWords, czy nie.

 • Google AdSense- narzędzia sieci reklamowej Google AdSense wykorzystują pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdSense. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z narzędzi Google AdSense, czy nie.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony www.jkg-transport.eu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług – Prywatność i warunki – Google- https://policies.google.com/technologies/partner-site

Administrator strony www.jkg-transport.eu korzysta z narzędzi marketingowych takich jak Facebook Pixel, by kierować do użytkowników Facebooka spersonalizowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies i innych technologii firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Pixela Facebooka, czy nie.

Ponadto w celu zablokowania, ograniczenia lub usunięcia plików cookie ze strony
www.jkg-transport.eu można użyć ustawień przeglądarki internetowej.

Czyszczenie i wyłączanie plików cookie w przeglądarce Chrome oraz zarządzanie nimi:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-irefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d