Informacjami dotyczące przetwarzania danych osobowych w JKG TRANSPORT-SPEDTION

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Jan Grzegorowski JKG Transport – Spedition  siedzibą w Janowo, nr 2a, 86-070 Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą
poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jan Grzegorowski JKG Transport – Spedition (dalej: JKG).
Dane kontaktowe JKG:
– adres: ul. Janowo, nr 2a, 86-070, poczta Dąbrowa Chełmińska
– e-mail: jkg@localhost/jkg
– telefon: +48 883 977 777

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) wykonania zawartej z  JKG umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcia działań na Pani/Pana
żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
b) marketingu oraz promocji usług oferowanych przez JKG
c) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również występowania w postępowaniach
przed organami władzy publicznej, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez JKG lub przez stronę trzecią (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na JKG w związku z zawartą umową, w szczególności w
zakresie dotyczącym prowadzenia księgowości, rozliczeń należności publicznoprawnych, składaniem
sprawozdań itd. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).

3. Odbiorcy danych.

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe dostawcom, którym JKG zleca usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, jak również organom publicznym, instytucjom
lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych osobowych.

JKG będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
pkt 2 celów przetwarzania, w szczególności:
a) w zakresie wykonania zawartej z  JKG umowy, której Pani/Pan jest stroną – przez okres jej
wykonywania, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) w zakresie dochodzenia należności – do czasu przedawnienia roszczeń,
c) w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na JKG w związku z zawartą umową – przez
okres wymagany przez poszczególne przepisy prawa.

5. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo do żądania od JKG dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w
przypadku gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy Rozporządzenia.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Z poważaniem
Zespół JKG